00-03-20-2

اصرار دارم آبروداری کنم، اصرار دارم بروز ندم که تا چه اندازه تنبل یا تا چه اندازه عقبم از زندگی (از تمام ابعادش) یا تا چه اندازه سطح پایینم، حتی اینجا هم آبروداری می کنم، اینجایی که میدونم به احتمال زیاد تنها خواننده ش خودم هستم، ینی با خودم هم روراست نیستم! غم انگیزه و طاقت فرسا، دروغ گفتن و بعد بارِ اون دروغ را به دوش کشیدن. غم انگیزه نپذیرفتنِ خودت اونجوری که هستی.

الهه :)
اینجا من با نوشتن، فکر میکنم، و امیدوارم که این نوشتن ها و فکر کردن ها، از وضعیت و موقعیت فعلی م عبورم بده و در مسیر زندگی پیشم ببره.

لینک تماس با من برای حرفای مخاطب فرضی فعاله :)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان