+اینو از پینترست ذخیره کردم، بانمک بود به نظرم، attitudeِ منم موقع کتاب خوندن شبیه این پایینیه ست، منتها من موقع خوندن با ولع در حال شکار استعاره های فلسفی یا نکات مفید و کمک کننده برای زندگی هستم :) و البته که کتاب خوندن اصلا برام حکم سرگرمی نداره، کاملا به چشم یک فعالیت انرژی بر بهش نگاه می کنم و گاهی حتی حسادت می کنم به کسایی که به سادگی و تندتند و صرفا برای تسکین و آرامش کتاب میخونن. کتاب خوندن و حتی فیلم دیدن، ذهن منو خسته و چه بسا منفجر میکنن، کلی ایده و کلی سوال های درست حسابی شکل نگرفته، هر بار برام پیش میارن که باید بشینم و بفهممشون و تکلیف خودمو باهاشون مشخص کنم.


++این روزا ضعف جسمم به ضعف روانم هم دامن زده، و حالم حقیقتا خوب نیست :(