"هیچ انسانی آنقدر از نظر اخلاقی شایسته نیست، 

که بدون رضایت دیگران بر ایشان حکومت کند."

                                  آبراهام لینکلن